Roczny Program Gestalt Therapy dla Profesjonalistów

OPIS

Program składa się z czterech 3-dniowych spotkań seminaryjno-warsztatowych, które odbędą się od lutego do listopada 2018 roku. Każde spotkanie poświęcone jest zagadnieniom omawianym w jednym lub kilku rozdziałach książki „Gestalt Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality”, zwanej popularnie: PHG (więcej o autorach i książce), i które stanowić będą podstawę rozważań teoretycznych, pracy skierowanej na rozwój osobisty i zawodowy oraz konsultacji superwizyjnej. W trakcie całego cyklu, systematycznie, omówimy podstawowe koncepty teoretyczne Terapii Gestalt, takie jak pojęcie self, proces formowania się figury i tła, związek organizm/środowisko, kontakt, pobudzenie – odnosząc bazowy tekst PHG do współczesnej teorii i praktyki Terapii Gestalt. W Programie uwzględniamy stopniowe rozwijanie i budowanie rozumienia pojęć i integrowania teorii i praktyki we własny styl pracy terapeutycznej. Podstawą pracy jest zaproszenie uczestników do współtworzenia zajęć i osobistej aktywności.

Zapraszamy terapeutów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat Terapii Gestalt: psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów Gestalt oraz tych pracujących w innych nurtach, specjalistów counselingu i coachingu, jak i  studentów dwóch ostatnich lat szkół psychoterapii.

 Więcej o idei i celach można przeczytać tutaj

 

Spotkanie pierwsze (24-26 lutego 2018):

Wprowadzenie. Historyczno-społeczny kontekst teorii i praktyki Terapii Gestalt w latach 50-tych XX wieku i obecnie.

Pierwsze spotkanie to wprowadzenie do rocznego cyklu warsztatów. Ponieważ szkolenie jest współtworzone wraz z uczestnikami warszatów, uznajemy za istotne  wzajemne poznanie się i rozeznanie  w osobistych potrzebach i oczekiwaniach. Nawiążemy tutaj do eksperymentów zawartych w pierwszym tomie dzieła Perlsa, Hefferline’a i Goodmana, „Gestalt Therapy” (PHG).

Zwrócimy uwagę na polityczno-społeczną sytuację w jakiej teoria Terapii Gestalt powstawała oraz jej ewolucję na przestrzeni ostatnich 70 lat, począwszy od rewizji psychoanalizy przez Fryderyka Perlsa w „Ego, Hunger and Aggression” aż po dzień dzisiejszy i wydaną niedawno w języku polskim pozycję „Psychoterapia Gestalt w Praktyce Klinicznej” (2016). Przyjrzymy się też podobieństwom i różnicom jakie istnieją w praktyce terapii Gestalt we współczesnym świecie; w Polsce, Wielkiej Brytanii, w Europie i w USA; jak również pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Będzie możliwość pracy indywidualnej, superwizji w grupie, obserwacji pracy trenerów i otwartej dyskusji. Naszym pragnieniem jest stworzenie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania, który umożliwi twórczą wymianę. Przyjrzymy się znaczeniu, jaki dla kultury i  rozwoju psychologii i psychoterapii miała, wydana w 1951 PHG. Poza osobistym i zawodowym doświadczeniem uczestników grupy, podstawą dialogu będzie „Introduction” – wstęp do pierwszego wydania tej książki, zawierający zwięzłe wprowadzenie do całości teorii.

 

Spotkanie drugie (21-23 kwietnia 2018):

Rzeczywistość,  Natura Ludzka i Społeczeństwo.

Przybliżymy uczestnikom postaci i osobiste doświadczenia życiowe założycieli podejścia Gestalt: małżeństwa Fritza i Laury Perls oraz Paula Goodmana. Rozważymy zasadniczy wpływ środowiska na kształtowanie naszych własnych przekonań i zachowania; relacyjność i twórcze przystosowanie.

Ten moduł wprowadza tom II –  część drugą PHG, zatytułowaną „Reality, Human Nature, and Society” (Rzeczywistość, Natura Ludzka i Społeczeństwo). Podstawę dialogu stanowić będą jej dwa pierwsze rozdziały: „The Structure of Growth” (Struktura Rozwoju) oraz „Differences in General Outlook” (Różnice w Perspektywie Ogólnej), które uważane są za najbardziej nowatorską i radykalną część tego dzieła ze względu na to, iż podkreślają interakcyjny, relacyjny i sytuacyjny aspekt ludzkiej rzeczywistości. Ilustracją i odniesieniem do praktyki będzie wspólna analiza przypadków oraz superwizja i praca w grupie.

Skupimy się przede wszystkim na fenomenologii zdrowia, rozważymy m.in. istotę tzw. “dobrego kontaktu” i znaczenie domykania spraw z przeszłości. Dużą część warsztatu zostanie poświęcone eksplorowaniu warunków jakie sprzyjają osobistemu rozwojowi i płynnej niezakłóconej zmianie, włącznie z pojęciem twórczego przystosowania. Poprzez superwizję, prace własną i dialog, uczestnicy będą mogli odnieść poruszane kwestie do własnej pracy lub osobistych doświadczeń. Rozpatrzymy rolę jaką w rozwoju terapii Gestalt odegrała Laura Perls, i jej znaczący wpływ na podkreślanie roli wspierania kontaktu.

 

Spotkanie trzecie (23-24 września 2018):

Antropologia postawy neurotycznej, paradoksalna teoria zmiany i teoria self w Terapii Gestalt

W trakcie modułu przyjrzymy się dokładniej trzem niezwykle istotnym z punktu widzenia efektywnej terapii zagadnieniom teoretycznym: jak powstaje nerwica, jak zachodzi zmiana i w jaki sposób kształtuje się Ja.  W oparciu o oryginalny tekst PHG postaramy się przybliżyć uczestnikom całkowicie nowatorską i niepowtarzalną perspektywę Terapii Gestalt. Akcent położony zostanie na jasne zrozumienie kompleksowych zagadnień teoretycznych oraz ich praktyczne zastosowanie w pracy z klientem. Jak zwykle będzie istniała możliwość tak pracy indywidualnej jak i superwizji.

Zajmiemy się badaniem postawy neurotycznej człowieka, czym się ona charakteryzuje i w jaki sposób powstaje, biorąc pod uwagę kontekst historyczny, warunki socjalno-ekonomiczne i kulturowe, oraz rodzinne. Duża część zajęć będzie skupiona na często pomijanym obecnie pojęciu “self-conquest” (pokonywanie siebie). Zastanowimy się też nad naturą symptomu widzianego jako twórcze przystosowanie powstałego w stresujących warunkach oraz rolą oporu w terapii, i w jaki sposób umożliwić zmianę oporu w oparcie.

Omówimy dokładnie paradoksalną teorię zmiany i jej zastosowanie oraz przybliżymy uczestnikom postać Arnolda Beissera, który ją sformułował w oparciu o założenia terapii Gestalt. Zwrócimy uwagę na konsekwencje w ten sposób rozumianej dynamiki zmiany na podejście do praktyki zawodowej jak też własnego rozwoju osoby terapeuty.

Omówimy wreszcie najbardziej kontrowersyjną część PHG, która dotyczy teorii self, gdzie autorzy posługują się językiem i pojęciami zaczerpniętymi z wcześniejszych tradycyjnych teorii psychologicznych, takich jak psychoanaliza Freuda. Mimo to, spróbujemy rozpoznać idee, które mimo upływu czasu wcale nie straciły na ważności a wręcz przeciwnie dopiero niedawno zostały docenione umożliwiając tym samym całkiem nową odpowiedź na pytanie „kim jestem”. Skorzystamy tutaj m.in. z piśmiennictwa współczesnych teoretyków Terapii Gestalt takich jak Joel Latner i Gordon Wheeler oraz wydanej niedawno antologii „Self – a Polyphony of Contemporary Gestalt Therapists” pod redakcją Jean-Marie Robine, i Georges Wollants’a „Gestalt Therapy. Therapy of the Situation”. Zwrócimy też uwagę na różnice pomiędzy sekwencją kontaktu i tzw. cyklem Zinkera, oraz rozumienie i rolę tzw. mechanizmów unikania kontaktu, łącznie z ich krytyczną analizą. Przyjrzymy się konsekwencjom wynikającym z miejsca, na które kładziemy nacisk w doświadczeniu self: na funkcji id, funkcji ego, czy też na funkcji osobowości.

 

Spotkanie czwarte (24-26 listopada 2018):

Próba zintegrowania nowej wiedzy, dylematy terapeutyczne i domykanie pootwieranych figur.

Ostatnie spotkanie będzie poświęcone na podsumowanie, powrót do spraw, o których była mowa wcześniej, a które pozostały w dalszym ciągu niejasne lub niezintegrowane. Praca grupowa będzie skierowana na domknięcie rocznego doświadczenia oraz spojrzenie przed siebie w przyszłość, na to jak w dalszym ciągu czerpać z nabytej wiedzy i ją rozwijać.

Mimo upływu lat, potrzeba praktycznego zastosowania teoretycznych założeń Terapii Gestalt sprawia, iż jako psychoterapeuci nierzadko stajemy w konflikcie z istniejącym status quo, gdzie świat  zdominowany jest przez akademię i medycynę. Z tego właśnie duża część ostatniego modułu będzie poświęcona przyjrzeniu się etycznym dylematom na jakie napotykamy jako terapeuci w pracy klinicznej oraz dylematom osobistym, z jakimi przychodzi nam się borykać każdego dnia. Z pomocą przyjdzie nam Rozdział V pt. „Maturing, and the Recollection of Childhood” (Dojrzewanie i Wspomnienie Dzieciństwa) oraz Rozdział VII „Verbalizing and Poetry” (Werbalizowanie i Poezja). Jak zwykle będzie istniała możliwość pracy indywidualnej, jak i superwizji grupowej.

Mamy nadzieję, że uczestnicy Programu będą mogli bardziej wyraźnie uświadomić sobie i wyrazić na głos własne przekonania dotyczące swojej pracy klinicznej i zwrócą dokładniejszą uwagę na przeszkody jak i możliwości do kontynuowania stopniowego tworzenia ich własnego stylu jako terapeuci.

Zadaj pytanie prowadzącym